Olen muu­ta­man ker­ran miet­ti­nyt, voi­ko olla joh­ta­mis­ta ilman luot­ta­mus­ta? Aina­kin uuden hom­man voi aloit­taa ilman luot­ta­mus­ta, mut­ta se on ras­kaam­paa. Tie­dän sen, kos­ka mul­la on muu­ta­ma koke­mus, jos­sa läh­din tyh­jäl­tä pöy­däl­tä. Minua ei tun­net­tu ja mä en tun­te­nut ketään työ­pai­kal­ta. Ensim­mäi­siä kuu­kausi­na vais­to­sin sen, kuin­ka mua vähän epäil­tiin, osaan­ko mä hoi­taa tämän asian. Vas­ta kun läh­dim­me yhdes­sä teke­mään suun­ni­tel­maa ja vie­mään sitä käy­tän­töön, aloin huo­ma­ta, että ihmi­set alkoi­vat luot­taa minuun. Siis luot­ta­mus ei ole perus­e­del­ly­tys ja luon­tais­ta, se tulee toi­min­nan kaut­ta” muis­te­li esi­mies uran­sa vaiheita.

Mitä täy­tyy tapah­tua ennen kuin alat luot­ta­maan toi­siin? Ja muut alka­vat luot­ta­maan sinuun?