Luot­ta­mus vah­vis­tuu kielikoulussa

Yhtei­söl­li­syyt­tä tarvitaan

Yhtei­söl­li­syy­dessä on kyse jae­tusta ymmär­ryk­sestä sii­tä, mikä liit­tää mei­tä yhteen. Se perus­tuu sosi­aa­li­seen vaih­toon (siis...
Teko­ja vai sanoja

Teko­ja vai sanoja

“Olen muu­ta­man ker­ran miet­ti­nyt, voi­ko olla joh­ta­mis­ta ilman luot­ta­mus­ta? Aina­kin uuden hom­man voi aloit­taa ilman luot­ta­mus­ta,...
Luot­ta­mus vah­vis­tuu kielikoulussa

Yhteis­työn ytimessä

Eri­lai­set työ­ti­lan­teet sai­vat poh­ti­maan yhteis­työn yhtä kes­keistä omi­nai­suutta, vas­ta­vuo­roi­suutta. Sii­nä­hän on...