Sari Kuuse­la

Luot­ta­mus syn­tyy siel­lä, mis­sä inhi­mil­li­syys­kin, ihmis­ten välil­lä. Se on tapa ja tai­to, joka raken­taa hyviä suh­tei­ta ja onnis­tu­mi­sia. Lisää orga­ni­saa­tio­elä­mäs­tä blo­gis­sa­ni www.organisaatioelamaa.fi.

Min­na-Kaa­ri­na Forssén

Yhdes­sä teke­mi­nen on erot­ta­ma­ton osa työ­elä­mää. Yhdes­sä teke­mi­sen hen­ki syn­tyy luot­ta­muk­ses­ta itseen, toi­siin ja orga­ni­saa­tioon. Onnis­tuak­sem­me työs­sä tar­vit­sem­me näi­tä kaik­kia. www.balade.fi

Mil­loin vii­mek­si jut­te­lit joh­don edus­ta­jan kanssa?

Mil­loin vii­mek­si jut­te­lit joh­don edus­ta­jan kanssa?

Mitä alem­mas orga­ni­saa­tio­ta men­nään, sitä enem­män luot­ta­mus joh­toon las­kee. Näin todet­tiin suo­ma­lai­ses­sa tut­ki­muk­ses­sa. Useim­mil­la ei ole hen­ki­lö­koh­tais­ta koke­mus­ta sii­tä, voi­ko joh­ta­jien sanaan luot­taa. Suo­ra kes­kus­te­lu­yh­teys puut­tuu. Useam­man sadan työntekijän…

lue lisää
Käy­täm­me­kö sano­ja viisaasti?

Käy­täm­me­kö sano­ja viisaasti?

Luot­ta­mus kät­key­tyy kie­leen, jota käy­täm­me. Arki­pu­hees­sa käy­te­tyt sanat vies­ti­vät kes­ki­näi­ses­tä arvos­tuk­ses­ta. Työ­paik­ka voi tar­jo­ta uudel­le tulok­kaal­le perin­tö­nä tie­tyn kes­kus­te­lu­tyy­lin ja sanas­ton. Ehkä alus­sa huo­maam­me sanoi­hin liit­ty­vän arvo­la­tauk­sen, mut­ta vähän…

lue lisää
Kak­si kokemusta

Kak­si kokemusta

Hyvä poruk­ka ei rii­tä. Työ­elä­mäs­sä luot­ta­mus raken­tuu myös toi­mi­vis­ta pro­ses­seis­ta. Jos työ­ai­kaa menee sään­nöl­li­ses­ti asioi­den kor­jai­luun, ei kukaan jak­sa pysyä innos­tu­nee­na. “Työyh­tei­sö oli tuleh­tu­nut ja ihmi­set eivät luot­ta­neet toi­siin­sa. Ensin aloitettiin…

lue lisää
Luot­ta­mus raken­tuu jokai­sen teoista

Luot­ta­mus raken­tuu jokai­sen teoista

Luot­ta­mus­kes­kus­te­lus­sa koros­tuu usein esi­mies­ten vas­tuu. Se on osa totuut­ta. Joh­ta­jat raken­ta­vat luot­ta­mus­ta oman esi­merk­kin­sä ja pää­tös­ten­sä kaut­ta. Se ei kui­ten­kaan yksin rii­tä. Jokai­sel­la työyh­tei­sön jäse­nel­lä on hen­ki­lö­koh­tai­nen vas­tuu luottamuksen…

lue lisää
Onnis­tu­neen muu­tok­sen kol­me kes­keis­tä asiaa

Onnis­tu­neen muu­tok­sen kol­me kes­keis­tä asiaa

Kun olit vii­mek­si toteut­ta­mas­sa muu­tos­ta: Otit­ko suun­nit­te­luun mukaan ne ihmi­set, joi­ta muu­tos kos­kee? Oli­ko kai­kil­le sel­vä mikä roo­li kul­la­kin on muu­tok­ses­sa? Kes­kus­te­lit­te­ko muu­tos­hank­kees­sa siten, että visua­li­soit­te samal­la puhu­maan­ne? Onnis­tu­neen muutoksen…

lue lisää