Sari Kuuse­la

Luot­ta­mus syn­tyy siel­lä, mis­sä inhi­mil­li­syys­kin, ihmis­ten välil­lä. Se on tapa ja tai­to, joka raken­taa hyviä suh­tei­ta ja onnis­tu­mi­sia. Lisää orga­ni­saa­tio­elä­mäs­tä blo­gis­sa­ni www.organisaatioelamaa.fi.

Min­na-Kaa­ri­na Forssén

Yhdes­sä teke­mi­nen on erot­ta­ma­ton osa työ­elä­mää. Yhdes­sä teke­mi­sen hen­ki syn­tyy luot­ta­muk­ses­ta itseen, toi­siin ja orga­ni­saa­tioon. Onnis­tuak­sem­me työs­sä tar­vit­sem­me näi­tä kaik­kia. www.balade.fi

Vas­ta­vuo­roi­suu­des­ta

Vas­ta­vuo­roi­suu­des­ta

Vaik­ka vas­ta­vuo­roi­suus on kaik­kien ihmis­suh­tei­den perus­ta, ei se tun­nu ole­van itses­tään sel­vää työyh­tei­söis­sä. Kil­pai­lu astuu avu­liai­suu­den tilal­le, klik­kiy­ty­mi­nen kor­vaa yhteis­työn ja kri­tiik­ki val­taa tilaa raken­ta­val­ta kes­kus­te­lul­ta. Vas­ta­vuo­roi­suus tuntuukin…

lue lisää
Alai­sen ja esi­mie­hen luot­ta­mus raken­ne­taan yhdessä

Alai­sen ja esi­mie­hen luot­ta­mus raken­ne­taan yhdessä

”Luo­tan tii­mi­lai­see­ni. Hän suo­rit­taa teh­tä­vät hyvin. Eli on osaa­mis­ta ja halua teh­dä. Niin ja näkee­hän sen, onko yksi­löl­lä tah­toa teh­dä par­haan­sa, vaik­ka ei vie­lä osai­si­kaan.” ”Yhden alai­sen kans­sa luot­ta­mus meni, kun hän ei hoi­ta­nut teh­tä­vään­sä vaik­ka paimensin…

lue lisää
Suh­tau­tu­mi­nen periytyy

Suh­tau­tu­mi­nen periytyy

Niin kum­mal­li­sel­ta kuin se voi­kin tun­tua, asen­teet ja tapa koh­del­la mui­ta omak­su­taan usein omas­ta tii­mis­tä ja sen his­to­rias­ta. Men­nei­syy­den ris­ti­rii­ta­ti­lan­teet tai epä­oi­keu­den­mu­kai­sik­si koe­tut tapah­tu­mat saat­ta­vat jää­dä elä­mään käyt­täy­ty­mis- ja suhtautumismalleina.…

lue lisää
Orga­ni­saa­tio­muu­tos ja epä­sel­vät roolit

Orga­ni­saa­tio­muu­tos ja epä­sel­vät roolit

Joh­to­ryh­mä teki kevääl­lä pää­tök­sen siir­tyä lin­jaor­ga­ni­saa­tios­ta mat­rii­si­siin. Pää­tök­ses­tä tuli infoa mai­lil­la ja sii­tä ker­rot­tiin Vie­non osas­ton kuu­kausi­ko­kouk­ses­sa. Kokouk­ses­sa ihmi­set kysyi­vät joh­dol­ta tar­kem­mis­ta lin­jauk­sis­ta uusis­ta roo­leis­ta, val­las­ta ja…

lue lisää
Ryh­mä nor­mit­taa elämää

Ryh­mä nor­mit­taa elämää

Olem­me herk­kiä sil­le, miten itsel­le tär­keäs­sä ryh­mäs­sä tulee toi­mia. Toi­min­ta­ta­vat, arvot ja usko­muk­set ovat ikään kuin perin­tö, jon­ka uusi ryh­män jäsen omak­suu lähes het­kes­sä mui­den toi­min­taa tark­kai­le­mal­la. Muut vah­vis­ta­vat oppi­mis­pro­ses­sia hyväk­sy­vil­lä tai…

lue lisää
Mil­loin vii­mek­si jut­te­lit joh­don edus­ta­jan kanssa?

Mil­loin vii­mek­si jut­te­lit joh­don edus­ta­jan kanssa?

Mitä alem­mas orga­ni­saa­tio­ta men­nään, sitä enem­män luot­ta­mus joh­toon las­kee. Näin todet­tiin suo­ma­lai­ses­sa tut­ki­muk­ses­sa. Useim­mil­la ei ole hen­ki­lö­koh­tais­ta koke­mus­ta sii­tä, voi­ko joh­ta­jien sanaan luot­taa. Suo­ra kes­kus­te­lu­yh­teys puut­tuu. Useam­man sadan työntekijän…

lue lisää
Avu­liai­suus raken­taa yhteisöä

Avu­liai­suus raken­taa yhteisöä

Avu­liai­suus on piir­re, joka saa elä­män suju­maan, niin oman kuin tois­ten. Se on jotain, joka voi olla luon­tais­ta, mut­ta sen voi myös omak­sua ympä­ris­tös­tä. Lap­set ovat usein avu­liai­ta, aikui­set sen sijaan ovat jos­kus menet­tä­neet luon­tai­sen kykyn­sä aut­taa ilman välitöntä…

lue lisää
Käy­täm­me­kö sano­ja viisaasti?

Käy­täm­me­kö sano­ja viisaasti?

Luot­ta­mus kät­key­tyy kie­leen, jota käy­täm­me. Arki­pu­hees­sa käy­te­tyt sanat vies­ti­vät kes­ki­näi­ses­tä arvos­tuk­ses­ta. Työ­paik­ka voi tar­jo­ta uudel­le tulok­kaal­le perin­tö­nä tie­tyn kes­kus­te­lu­tyy­lin ja sanas­ton. Ehkä alus­sa huo­maam­me sanoi­hin liit­ty­vän arvo­la­tauk­sen, mut­ta vähän…

lue lisää