Sari Kuuse­la

Luot­ta­mus syn­tyy siel­lä, mis­sä inhi­mil­li­syys­kin, ihmis­ten välil­lä. Se on tapa ja tai­to, joka raken­taa hyviä suh­tei­ta ja onnis­tu­mi­sia. Lisää orga­ni­saa­tio­elä­mäs­tä blo­gis­sa­ni www.organisaatioelamaa.fi.

Min­na-Kaa­ri­na Forssén

Yhdes­sä teke­mi­nen on erot­ta­ma­ton osa työ­elä­mää. Yhdes­sä teke­mi­sen hen­ki syn­tyy luot­ta­muk­ses­ta itseen, toi­siin ja orga­ni­saa­tioon. Onnis­tuak­sem­me työs­sä tar­vit­sem­me näi­tä kaik­kia. www.balade.fi

Aloi­ta luot­ta­muk­sen raken­ta­mi­nen prosesseista

Aloi­ta luot­ta­muk­sen raken­ta­mi­nen prosesseista

”Useas­sa työ­pai­kas­sa olen tör­män­nyt sii­hen, että pro­ses­se­ja on kuvat­tu, mut­ta useal­la eri logii­kal­la ja ihmi­set on kuvauk­sia lukies­saan olleet aika ulal­la, mikä on mitä­kin.”  Pro­ses­sien ja työ­roo­lien sel­keyt­tä­mi­nen on yksi kon­kreet­ti­sin kehittämistoimenpide…

lue lisää
Luot­ta­mus vah­vis­tuu kielikoulussa

Luot­ta­mus vah­vis­tuu kielikoulussa

Useas­sa orga­ni­saa­tios­sa tar­vi­taan ”talon oma sana­kir­ja” ylei­sim­pien käsit­tei­den yhtei­sen ymmär­ryk­sen var­mis­ta­mi­sek­si. Jos sanat ymmär­re­tään useal­la taval­la, vää­ri­nym­mär­ryk­sis­tä tulee arki­päi­vää ja se naker­taa luot­ta­mus­ta. Puhu­mat­ta­kaan yhtei­sis­tä onnistumisista.…

lue lisää
Orga­ni­saa­tio­luot­ta­mus raken­taa turvaa

Orga­ni­saa­tio­luot­ta­mus raken­taa turvaa

”Kun tie­tää, että pro­ses­sit toi­mii ja meil­lä on yhtei­set peli­sään­nöt, se antaa tur­val­li­sen fii­lik­sen, sitä ei tar­vit­se miet­tiä mis­sä men­nään ja voi kes­kit­tyä työn teke­mi­seen. Ne ovat kuin on kuin toi­mi­vat työ­ka­lut”  tote­si eräs asian­tun­ti­ja. Työyh­tei­sös­sä, jossa…

lue lisää
Onko luot­ta­mus usko­mus, koke­mus vai tapa toimia?

Onko luot­ta­mus usko­mus, koke­mus vai tapa toimia?

Niin mä luo­tan, mut luot­ta­mus­ta on eri­lais­ta, kaik­ki ei ole sitä samaa.” tote­si asian­tun­ti­ja haas­tat­te­lus­sa. Syn­ty­nyt luot­ta­mus voi olla usko­mus, jon­ka poh­jau­tuu ylei­seen tai muil­ta kuul­tuun tie­toon toi­sen luo­tet­ta­vuu­des­ta. Näin toi­mii ” työ­ka­ve­ril­la hyvät…

lue lisää
Luot­ta­mus­joh­ta­ja vah­vis­taa mui­den itseluottamusta

Luot­ta­mus­joh­ta­ja vah­vis­taa mui­den itseluottamusta

Ihmi­sen itse­luot­ta­mus hei­jas­tuu vah­vas­ti sii­hen miten kyke­nem­me ”joh­ta­maan itsem­me” ja miten olem­me tois­ten kans­sa vuo­ro­vai­ku­tuk­ses­sa. Ter­ve itse­luot­ta­mus työ­elä­mäs­sä on siis tavoi­tel­ta­va asia. Mut­ta onko itse­luot­ta­muk­sen raken­ta­mi­nen jokai­sen oma asia vai onko…

lue lisää
Ota mukaan oman talon osaamista

Ota mukaan oman talon osaamista

Useat haas­ta­tel­ta­vat ker­toi­vat muu­tos­hank­keis­ta, jois­sa oman talon asian­tun­ti­joi­den sijas­ta kehit­tä­mis­työ­hön pal­kat­tiin ulkoi­sia kon­sult­te­ja. Vies­ti tul­kit­tiin yksi­se­lit­tei­ses­ti: mei­dän osaa­mi­seen ei luo­te­ta. Joh­ta­mi­sen asian­tun­ti­joi­ta tai myyn­nin ammat­ti­lai­sia ei…

lue lisää
Päät­tä­mät­tö­myys syö organisaatioluottamusta

Päät­tä­mät­tö­myys syö organisaatioluottamusta

Eräs haas­ta­tel­ta­va­na ollut esi­mies ker­toi seu­ran­neen­sa miten edel­li­sel­lä työ­nan­ta­jal­la menee. “Lii­ke­vaih­to oli las­ke­nut lähes 20 %, vaik­ka mark­ki­nat oli­vat kas­va­neet. Se ei var­maan ollut ainoa asia, mut­ta taus­tal­la vai­kut­ti toi­mi­tus­joh­ta­jan päät­tä­mät­tö­myys ja sen…

lue lisää