Sari Kuuse­la

Luot­ta­mus syn­tyy siel­lä, mis­sä inhi­mil­li­syys­kin, ihmis­ten välil­lä. Se on tapa ja tai­to, joka raken­taa hyviä suh­tei­ta ja onnis­tu­mi­sia. Lisää orga­ni­saa­tio­elä­mäs­tä blo­gis­sa­ni www.organisaatioelamaa.fi.

Min­na-Kaa­ri­na Forssén

Yhdes­sä teke­mi­nen on erot­ta­ma­ton osa työ­elä­mää. Yhdes­sä teke­mi­sen hen­ki syn­tyy luot­ta­muk­ses­ta itseen, toi­siin ja orga­ni­saa­tioon. Onnis­tuak­sem­me työs­sä tar­vit­sem­me näi­tä kaik­kia. www.balade.fi
Ei luot­ta­mus­ta ilman psy­ko­lo­gis­ta turvallisuutta

Ei luot­ta­mus­ta ilman psy­ko­lo­gis­ta turvallisuutta

Psy­ko­lo­gi­nen tur­val­li­suus vai­kut­taa suo­raan luot­ta­muk­sen koke­muk­seen. Ei ihme, sil­lä ilma­pii­ri, joka tun­tuu jän­nit­tei­sel­tä, on täyn­nä ris­ti­rii­to­ja ja jos­sa kysee­na­lais­te­taan tois­ten ole­mi­nen ja teke­mi­nen, ei yllä­pi­dä tur­val­li­suu­den koke­mus­ta. Tur­val­li­suu­den tunne…

lue lisää
Päät­tä­mät­tö­myys syö organisaatioluottamusta

Päät­tä­mät­tö­myys syö organisaatioluottamusta

Eräs haas­ta­tel­ta­va­na ollut esi­mies ker­toi seu­ran­neen­sa miten edel­li­sel­lä työ­nan­ta­jal­la menee. “Lii­ke­vaih­to oli las­ke­nut lähes 20 %, vaik­ka mark­ki­nat oli­vat kas­va­neet. Se ei var­maan ollut ainoa asia, mut­ta taus­tal­la vai­kut­ti toi­mi­tus­joh­ta­jan päät­tä­mät­tö­myys ja sen…

lue lisää
Pari sanaa työ­elä­män luottamuksesta

Pari sanaa työ­elä­män luottamuksesta

Työ­elä­män luot­ta­mus ilme­nee monin eri tavoin. Nimeä­mi­nen työ­ryh­mään ker­too sii­tä, että osaa­mis­ta ja tai­to­ja arvos­te­taan. Neu­von kysy­mi­nen on merk­ki asian­tun­ti­juu­des­ta ja hyvis­tä suh­teis­ta. Luot­ta­muk­ses­ta ker­too myös se, että uskal­le­taan antaa palau­tet­ta ja nostaa…

lue lisää
Luot­ta­mus raken­tuu jokai­sen teoista

Luot­ta­mus raken­tuu jokai­sen teoista

Luot­ta­mus­kes­kus­te­lus­sa koros­tuu usein esi­mies­ten vas­tuu. Se on osa totuut­ta. Joh­ta­jat raken­ta­vat luot­ta­mus­ta oman esi­merk­kin­sä ja pää­tös­ten­sä kaut­ta. Se ei kui­ten­kaan yksin rii­tä. Jokai­sel­la työyh­tei­sön jäse­nel­lä on hen­ki­lö­koh­tai­nen vas­tuu luottamuksen…

lue lisää
Mihin sosi­aa­lis­ta pää­omaa tarvitaan?

Mihin sosi­aa­lis­ta pää­omaa tarvitaan?

Luot­ta­mus on osa työyh­tei­sön sosi­aa­lis­ta pää­omaa.  Sil­lä tar­koi­te­taan orga­ni­saa­tion sosi­aa­lis­ta ver­kos­toa ja tie­don jaka­mis­ta, kes­ki­näis­tä luot­ta­mus­ta ja vas­ta­vuo­roi­suut­ta. Ne aut­ta­vat yhteis­työ­tä ja saa­vat työn suju­maan. Sosi­aa­li­sel­la pää­omal­la on pyrit­ty mm.…

lue lisää
Ota mukaan oman talon osaamista

Ota mukaan oman talon osaamista

Useat haas­ta­tel­ta­vat ker­toi­vat muu­tos­hank­keis­ta, jois­sa oman talon asian­tun­ti­joi­den sijas­ta kehit­tä­mis­työ­hön pal­kat­tiin ulkoi­sia kon­sult­te­ja. Vies­ti tul­kit­tiin yksi­se­lit­tei­ses­ti: mei­dän osaa­mi­seen ei luo­te­ta. Joh­ta­mi­sen asian­tun­ti­joi­ta tai myyn­nin ammat­ti­lai­sia ei…

lue lisää
Vas­ta­vuo­roi­suu­des­ta

Vas­ta­vuo­roi­suu­des­ta

Vaik­ka vas­ta­vuo­roi­suus on kaik­kien ihmis­suh­tei­den perus­ta, ei se tun­nu ole­van itses­tään sel­vää työyh­tei­söis­sä. Kil­pai­lu astuu avu­liai­suu­den tilal­le, klik­kiy­ty­mi­nen kor­vaa yhteis­työn ja kri­tiik­ki val­taa tilaa raken­ta­val­ta kes­kus­te­lul­ta. Vas­ta­vuo­roi­suus tuntuukin…

lue lisää
Luot­ta­mus­joh­ta­ja vah­vis­taa mui­den itseluottamusta

Luot­ta­mus­joh­ta­ja vah­vis­taa mui­den itseluottamusta

Ihmi­sen itse­luot­ta­mus hei­jas­tuu vah­vas­ti sii­hen miten kyke­nem­me ”joh­ta­maan itsem­me” ja miten olem­me tois­ten kans­sa vuo­ro­vai­ku­tuk­ses­sa. Ter­ve itse­luot­ta­mus työ­elä­mäs­sä on siis tavoi­tel­ta­va asia. Mut­ta onko itse­luot­ta­muk­sen raken­ta­mi­nen jokai­sen oma asia vai onko…

lue lisää
Luot­ta­mus on kulttuurissa

Luot­ta­mus on kulttuurissa

Orga­ni­saa­tion kult­tuu­ri toi­mii par­haim­mil­laan veto­voi­ma­na, joka kis­koo ihmi­siä luok­seen. Pahim­mil­laan se on työn­tö­voi­ma, joka hyl­kii osaa­jia. Luon­tees­ta riip­pu­mat­ta kult­tuu­ri ei anna muu­ta mah­dol­li­suut­ta kuin toi­mia sen mukai­ses­ti. Kyse on pit­käl­ti sii­tä, miten…

lue lisää