Sari Kuuse­la

Luot­ta­mus syn­tyy siel­lä, mis­sä inhi­mil­li­syys­kin, ihmis­ten välil­lä. Se on tapa ja tai­to, joka raken­taa hyviä suh­tei­ta ja onnis­tu­mi­sia. Lisää orga­ni­saa­tio­elä­mäs­tä blo­gis­sa­ni www.organisaatioelamaa.fi.

Min­na-Kaa­ri­na Forssén

Yhdes­sä teke­mi­nen on erot­ta­ma­ton osa työ­elä­mää. Yhdes­sä teke­mi­sen hen­ki syn­tyy luot­ta­muk­ses­ta itseen, toi­siin ja orga­ni­saa­tioon. Onnis­tuak­sem­me työs­sä tar­vit­sem­me näi­tä kaik­kia. www.balade.fi

Onko luot­ta­mus usko­mus, koke­mus vai tapa toimia?

Onko luot­ta­mus usko­mus, koke­mus vai tapa toimia?

Niin mä luo­tan, mut luot­ta­mus­ta on eri­lais­ta, kaik­ki ei ole sitä samaa.” tote­si asian­tun­ti­ja haas­tat­te­lus­sa. Syn­ty­nyt luot­ta­mus voi olla usko­mus, jon­ka poh­jau­tuu ylei­seen tai muil­ta kuul­tuun tie­toon toi­sen luo­tet­ta­vuu­des­ta. Näin toi­mii ” työ­ka­ve­ril­la hyvät…

lue lisää
Mihin sosi­aa­lis­ta pää­omaa tarvitaan?

Mihin sosi­aa­lis­ta pää­omaa tarvitaan?

Luot­ta­mus on osa työyh­tei­sön sosi­aa­lis­ta pää­omaa.  Sil­lä tar­koi­te­taan orga­ni­saa­tion sosi­aa­lis­ta ver­kos­toa ja tie­don jaka­mis­ta, kes­ki­näis­tä luot­ta­mus­ta ja vas­ta­vuo­roi­suut­ta. Ne aut­ta­vat yhteis­työ­tä ja saa­vat työn suju­maan. Sosi­aa­li­sel­la pää­omal­la on pyrit­ty mm.…

lue lisää
Luot­ta­mus­joh­ta­ja vah­vis­taa mui­den itseluottamusta

Luot­ta­mus­joh­ta­ja vah­vis­taa mui­den itseluottamusta

Ihmi­sen itse­luot­ta­mus hei­jas­tuu vah­vas­ti sii­hen miten kyke­nem­me ”joh­ta­maan itsem­me” ja miten olem­me tois­ten kans­sa vuo­ro­vai­ku­tuk­ses­sa. Ter­ve itse­luot­ta­mus työ­elä­mäs­sä on siis tavoi­tel­ta­va asia. Mut­ta onko itse­luot­ta­muk­sen raken­ta­mi­nen jokai­sen oma asia vai onko…

lue lisää
Omaa suh­tau­tu­mis­ta on mah­do­ton piilottaa

Omaa suh­tau­tu­mis­ta on mah­do­ton piilottaa

Jokai­sel­la koh­taa­mi­sel­la on mer­ki­tys­tä. Niin työ­pai­kal­la kuin muis­sa­kin ihmis­suh­teis­sa rat­kais­taan asioi­den ohel­la suh­tei­den laa­tu ja luot­ta­mus. Jos kokee ole­van­sa hyväk­syt­ty, on tilan­tees­sa help­po olla. Sen sijaan jat­ku­va tais­te­lu tai yli­mars­si­mi­nen saa etsimään…

lue lisää
Ota mukaan oman talon osaamista

Ota mukaan oman talon osaamista

Useat haas­ta­tel­ta­vat ker­toi­vat muu­tos­hank­keis­ta, jois­sa oman talon asian­tun­ti­joi­den sijas­ta kehit­tä­mis­työ­hön pal­kat­tiin ulkoi­sia kon­sult­te­ja. Vies­ti tul­kit­tiin yksi­se­lit­tei­ses­ti: mei­dän osaa­mi­seen ei luo­te­ta. Joh­ta­mi­sen asian­tun­ti­joi­ta tai myyn­nin ammat­ti­lai­sia ei…

lue lisää
Pari sanaa työ­elä­män luottamuksesta

Pari sanaa työ­elä­män luottamuksesta

Työ­elä­män luot­ta­mus ilme­nee monin eri tavoin. Nimeä­mi­nen työ­ryh­mään ker­too sii­tä, että osaa­mis­ta ja tai­to­ja arvos­te­taan. Neu­von kysy­mi­nen on merk­ki asian­tun­ti­juu­des­ta ja hyvis­tä suh­teis­ta. Luot­ta­muk­ses­ta ker­too myös se, että uskal­le­taan antaa palau­tet­ta ja nostaa…

lue lisää
Päät­tä­mät­tö­myys syö organisaatioluottamusta

Päät­tä­mät­tö­myys syö organisaatioluottamusta

Eräs haas­ta­tel­ta­va­na ollut esi­mies ker­toi seu­ran­neen­sa miten edel­li­sel­lä työ­nan­ta­jal­la menee. “Lii­ke­vaih­to oli las­ke­nut lähes 20 %, vaik­ka mark­ki­nat oli­vat kas­va­neet. Se ei var­maan ollut ainoa asia, mut­ta taus­tal­la vai­kut­ti toi­mi­tus­joh­ta­jan päät­tä­mät­tö­myys ja sen…

lue lisää
Yhtei­söl­li­syyt­tä tarvitaan

Yhtei­söl­li­syyt­tä tarvitaan

Yhtei­söl­li­syy­dessä on kyse jae­tusta ymmär­ryk­sestä sii­tä, mikä liit­tää mei­tä yhteen. Se perus­tuu sosi­aa­li­seen vaih­toon (siis vas­ta­vuo­roi­suu­teen) ja antaa mah­dol­li­suu­den kuu­lua johon­kin. Se on ikään kuin sana­ton sopi­mus teh­dä yhdes­sä töitä…

lue lisää
Yhteis­työn ytimessä

Yhteis­työn ytimessä

Eri­lai­set työ­ti­lan­teet sai­vat poh­ti­maan yhteis­työn yhtä kes­keistä omi­nai­suutta, vas­ta­vuo­roi­suutta. Sii­nä­hän on yksin­ker­tai­sim­mil­laan kyse anta­mi­sesta ja saa­mi­sesta, sii­tä, että vas­ta­taan toi­sen tekoon. Usein samal­la mital­la, hyväs­sä ja…

lue lisää