Eräs haas­ta­tel­ta­va­na ollut esi­mies ker­toi seu­ran­neen­sa miten edel­li­sel­lä työ­nan­ta­jal­la menee. “Lii­ke­vaih­to oli las­ke­nut lähes 20 %, vaik­ka mark­ki­nat oli­vat kas­va­neet. Se ei var­maan ollut ainoa asia, mut­ta taus­tal­la vai­kut­ti toi­mi­tus­joh­ta­jan päät­tä­mät­tö­myys ja sen taka­na on var­maan epä­var­muut­ta. Ja se syö luottamusta”.

Kos­ka kai­kil­la ei aina ole hen­ki­lö­koh­tais­ta kon­tak­tia joh­ta­jiin, luot­ta­mus perus­tuu pit­käl­le ylim­män joh­don pää­tök­siin ja tulok­siin. Joh­ta­jan kyky pitää stra­te­gi­nen suun­ta sel­keä­nä vah­vis­taa luot­ta­mus­ta. Tut­ki­tus­ti on todet­tu, että pää­tös­ten epä­sel­vyys ja pää­tök­sen­teon hidas­te­lu vie­vät luot­ta­mus­ta organisaatioon. 

Kun ylin joh­to ei osaa teh­dä mää­rit­tää sel­ke­ää suun­taa, se hei­jas­tuu ensin lähi­pii­rin alai­siin ja avaa peli­ken­tän val­ta­pe­lil­le.  Luot­ta­muk­sen ilma­pii­ri heik­ke­nee ja hei­jas­tuu sit­ten koko orga­ni­saa­tioon. Yksi ulos­päin näky­vä seu­raus sii­tä on ”Hyvät läh­tee ensin” – ilmiö. Seu­rauk­set näky­vät seu­raa­vak­si myös tuloksessa.