Useat haas­ta­tel­ta­vat ker­toi­vat muu­tos­hank­keis­ta, jois­sa oman talon asian­tun­ti­joi­den sijas­ta kehit­tä­mis­työ­hön pal­kat­tiin ulkoi­sia kon­sult­te­ja. Vies­ti tul­kit­tiin yksi­se­lit­tei­ses­ti: mei­dän osaa­mi­seen ei luo­te­ta. Joh­ta­mi­sen asian­tun­ti­joi­ta tai myyn­nin ammat­ti­lai­sia ei otet­tu mukaan orga­ni­saa­tion joh­ta­mis­jär­jes­tel­män uudis­tus­hank­kee­seen tai uusien myyn­ti­kon­sep­tien luo­mi­seen. Tilan­ne on har­mil­li­sen tut­tu useas­sa suo­ma­lai­ses­sa työpaikassa.

Muu­tok­sen onnis­tu­mi­sel­le kes­keis­tä on se, miten hen­ki­lös­tö ja kump­pa­nit luot­ta­vat muu­tok­sen ete­ne­vän rei­lus­ti ja tuo­vat hyvää. Sii­hen taas vai­kut­taa se, kuin­ka on voi­nut olla muka­na muu­tok­sen suun­nit­te­lus­sa. Nyrk­ki­sään­tö on se, että suun­nit­te­lus­sa kan­nat­taa olla kaik­ki ne sisäi­set ja ulkoi­set sidos­ryh­mät edus­tet­tui­na, joi­ta muu­tos koskee. 

Jos teil­lä kehit­tä­mis­han­ke meneil­lään tai juu­ri alka­mas­sa, istu­kaa yhdes­sä alas ja kes­kus­tel­kaa: Onko ope­ra­tii­vi­sel­la tasol­la työs­ken­te­le­vät muka­na, eli he, jot­ka tie­tä­vät miten nyky­ar­ki sujuu ja joil­la on käy­tän­nöl­li­siä ideoi­ta työn kehit­tä­mi­sek­si? Kysy­tään­kö heil­tä miten menee? Miten eri asia­kas­ryh­mien edus­ta­jia ote­taan mukaan? Miten hyö­dyn­ne­tään ensin sisäi­siä ja sit­ten ulkoi­sia asian­tun­ti­joi­ta, jot­ka voi­vat tuo­da arvo­kas­ta tie­toa osaa­mi­sen­sa näkökulmasta? 

”Kun kaik­ki asian­tun­ti­jat ovat muka­na heti alus­sa, ei tule ongel­mia. Ja se vah­vis­taa luot­ta­mus­ta muu­tok­seen” tote­si esimies