Yhdes­sä kehit­tä­mi­nen vah­vis­ta­vaa suo­raan ihmis­ten välis­tä luot­ta­mus­ta ja sys­te­maat­ti­ses­ti toteu­tet­tu­na orga­ni­saa­tio­luot­ta­mus­ta. Yhdes­sä kehit­tä­mis­tä on tuo­tu mukaan pro­jek­tei­hin, mut­ta mitä se tar­koit­taa osa­na arkea?

Erääs­sä yri­tyk­ses­sä se tar­koit­ti pala­ve­ri­käy­tän­nön muu­tos­ta. Perin­tei­ses­ti pala­ve­reis­sa esi­tys­lis­tan asiat oli käy­ty läpi siten, että yksi, pää­osin puheen­joh­ta­ja, puhui ja muut kuun­te­li­vat. Kes­kus­te­luun osal­lis­tui muu­ta­ma ja tyy­pil­li­ses­ti samat ihmi­set, jot­ka oli­vat äänes­sä pala­ve­ris­ta toi­seen. Resurs­si­huk­kaan, oli eräs joh­ta­ja miet­ti­nyt. Sit­ten he päät­ti­vät ottaa käyt­töön pari­kes­kus­te­lun. Vähin­tään yksi agen­dal­la ole­vis­ta asia käsi­tel­tiin kokouk­ses­sa jaka­mal­la osal­lis­tu­jat het­kek­si parei­hin. Parit kes­kus­te­li­vat aihees­ta ja kir­joit­ti­vat omat kol­me kes­kei­sin­tä näke­mys­tään post-it lapul­le ja kiin­nit­ti­vät ne sei­nä­tau­luun. Jokai­nen pari esit­ti idean­sa, syn­tyi moni­puo­lis­ta kes­kus­te­lua, jon­ka poh­jal­ta teh­tiin pää­tös, johon ihmi­set näyt­ti sitou­tu­van. Useat haas­ta­tel­ta­vat ker­toi­van kuin­ka akti­voi­mal­la kaik­kia kes­kus­te­lun saa­tiin pii­los­sa ole­vaa osaa­mis­ta esiin ja opit­tiin yhdes­sä uut­ta.  Se lisää luot­ta­mus­ta kol­le­goi­hin ja koko firmaan.

”En olis usko­nut, että kave­ril­la oli tuol­lais­ta osaa­mis­ta, hän ei ole kos­kaan tuo­nut sitä töis­sä itse esil­le. Hyvä, että on alet­tu näin keskustelemaan.”

Miten teil­lä, osal­lis­taa­ko teil­lä pala­ve­reis­sa puheen­joh­ta­ja tai joku muu sys­te­maat­ti­ses­ti kaik­kia kes­kus­te­le­maan ja tuo­maan ideat esiin?