Joh­to­ryh­mä teki kevääl­lä pää­tök­sen siir­tyä lin­jaor­ga­ni­saa­tios­ta mat­rii­si­siin. Pää­tök­ses­tä tuli infoa mai­lil­la ja sii­tä ker­rot­tiin Vie­non osas­ton kuu­kausi­ko­kouk­ses­sa. Kokouk­ses­sa ihmi­set kysyi­vät joh­dol­ta tar­kem­mis­ta lin­jauk­sis­ta uusis­ta roo­leis­ta, val­las­ta ja vas­tuus­ta, mut­ta kukaan ei sii­nä vai­hees­sa osan­nut vas­ta­ta. Vie­nol­le kerään­tyi pik­ku­hil­jaa pöy­däl­le enem­män asioi­ta, jois­sa hänen oli­si tar­vin­nut tie­tää, kuka hoi­taa mitäkin.
”Tuli jo kesä. Mun vas­tuul­le tuli vie­dä eteen­päin uut­ta pal­ve­lua, jos­sa piti olla muka­na mui­ta­kin. Tar­vit­sin ylem­män joh­don pää­tök­siä ja lin­jauk­sen kos­kien stra­te­gis­ten asiak­kai­den kon­tak­toin­tia, kuka tekee ja mitä. Ensin kysyin muu­ta­mil­ta esi­mie­hil­tä, kuka lin­jaa mitä­kin. Tun­tui, että he eivät osan­neet lin­ja­ta, kos­ka vas­tauk­set oli­vat epä­mää­räis­tä. Sit­ten lai­toin yhden mai­lin ylim­mäl­le johdolle.”
Tuli syk­sy ja kuu­kau­det kulu­vat, mut­ta asia oli vie­lä auki. ”Tääl­lä teh­dään hom­mia ilman että tie­de­tään kuka vas­taa. Täl­lai­nen muu­tos­joh­ta­mi­nen vie luot­ta­mus­ta taloon. Ja se ei heti kor­jaan­nu. Kat­se­lin jo avoi­mia tehtäviä.”
(Tari­nas­sa nimi muutettu)

Onko vas­taa­van­lais­ta muu­tos­ti­lan­net­ta sat­tu­nut omal­le koh­dal­le­si? Jos on, niin mitä tapahtui?