”Kun tie­tää, että pro­ses­sit toi­mii ja meil­lä on yhtei­set peli­sään­nöt, se antaa tur­val­li­sen fii­lik­sen, sitä ei tar­vit­se miet­tiä mis­sä men­nään ja voi kes­kit­tyä työn teke­mi­seen. Ne ovat kuin on kuin toi­mi­vat työ­ka­lut”  tote­si eräs asiantuntija.

Työyh­tei­sös­sä, jos­sa pro­ses­sit ovat sel­kei­tä, pää­tök­sen­te­koa dele­goi­daan työn­te­ki­jöil­le asti, ihmi­siä ote­taan mukaan kehit­tä­mis­työ­hön ja esi­mies­ten osal­lis­ta­vaa joh­ta­mis­tyy­liä on sys­te­maat­ti­ses­ti kehi­tet­ty, uskal­lam­me ottaa vah­vuu­tem­me käyt­töön ja yhteis­työ on muka­vam­paa. Edel­lä mai­ni­tut ovat esi­merk­ke­jä toi­men­pi­teis­tä, jot­ka tut­ki­tus­ti vah­vis­ta­vat luot­ta­mus­ta omaan orga­ni­saa­tioon. Seu­rauk­set näky­vät ihmis­ten suo­ri­tus­ten lisäk­si asia­kas­ra­ja­pin­nas­sa ja tuloksessa. 

Työ­pai­kal­la luot­ta­muk­sen raken­ta­mis­ta ei tuli­si jäte­tään pel­käs­tään yksit­täis­ten ihmis­ten varaan. Hyvät tyy­pit ovat menes­ty­vän työ­elä­män sydän, mut­ta eivät yksin rii­tä. Elä­män­ti­lan­teet vaih­te­le­vat ja ihmis­ten väli­set suh­teet ovat vähin­tään yhtä moni­muo­toi­sia kuin ihmi­set itses­sään. Tar­vi­taan raken­tei­ta ja käy­tän­tö­jä, jot­ka anta­vat sel­keyt­tä tavoit­tei­siin, ja tuke­vat työn teke­mis­tä sekä yhteis­työ­tä. Täl­lai­set raken­teet yllä­pi­tä­vät luot­ta­mus­ta, sil­loin­kin esi­mies tai kol­le­ga vaih­tuu. Tätä työ­pai­kan toi­min­ta­ta­po­jen ja raken­tei­den poh­jal­ta syn­ty­nyt­tä koke­mus­ta luot­ta­muk­ses­ta kut­su­taan orga­ni­saa­tio­luot­ta­muk­sek­si.