Kun olit vii­mek­si toteut­ta­mas­sa muutosta:

  • Otit­ko suun­nit­te­luun mukaan ne ihmi­set, joi­ta muu­tos koskee?
  • Oli­ko kai­kil­le sel­vä mikä roo­li kul­la­kin on muutoksessa?
  • Kes­kus­te­lit­te­ko muu­tos­hank­kees­sa siten, että visua­li­soit­te samal­la puhumaanne?

Onnis­tu­neen muu­tok­sen perus­ai­nek­set on yksin­ker­tai­set. Ne edis­tä­vät luot­ta­mus­ta ja ehkäi­se­vät epä­luot­ta­muks­ta muu­tok­sen aika­na. Ja luot­ta­muk­sen hen­ges­sä muu­tos sujuu helpommin.

Ota mukaan ne ihmi­set, jot­ka käy­tän­nös­sä teke­vät muut­tu­vaa työ­ko­ko­nai­suut­ta. Tee suun­nit­te­lu yhdes­sä, anna suun­ta ja mah­dol­li­suus vai­kut­taa. Saat kak­si kär­päs­tä samal­la iskul­la: kaik­kien osaa­mi­sen ja motivaation.

”Aikai­sem­min, kun on tul­lut ideoi­ta hen­ki­lös­töl­tä, niis­tä ei olla väli­tet­ty. Nyt se on tun­nus­tet­tua ja jopa käs­ket­ty kehit­tä­mään” tote­si eräs yksi­kön vetäjä.

Se ei kui­ten­kaan vie­lä rii­täKai­kil­la tulee olla yhte­näi­nen käsi­tys muu­tok­ses­sa muka­na ole­vien ihmis­ten roo­lis­ta: ket­kä ovat päät­tä­jiä, asiak­kai­ta, muu­tok­sen koh­tee­na ole­vie työn­te­ki­jöi­tä, muu­tok­ses­sa tar­vit­ta­via asian­tun­ti­joi­ta ja kei­tä mui­ta täy­tyy infor­moi­da muutoksesta?

Muis­ta siis muu­tok­sen koh­de­ryh­miä sel­keyt­täes­sä­si sana ”PATAI”: Päät­tä­jät, Asiak­kaat, Työn­te­ki­jät, Asian­tun­ti­jat ja Infor­moi­ta­vat. Hei­dät kaik­ki on sitou­tet­ta­va muu­tok­seen vies­tin­nän ja osal­lis­ta­mi­sen keinoin.

Sään­nöl­li­nen vuo­ro­vai­ku­tus näi­den eri ryh­mien kans­sa takaa luot­ta­muk­sen raken­tu­mi­sen ja luo hyvän poh­jan onnis­tu­mis­ta. Teho­kas vuo­ro­vai­ku­tus on lisäk­si visuaalista.

  • Piir­tä­kää yhdes­sä kuvia
  • Koot­kaa koko­nai­suuk­sia sei­näl­le tai pöy­däl­le lapuil­la tai pali­koil­la kaik­kien nähtäväksi.
  • Jät­tä­kää työn­ne tulos näkyville.

Yhtei­nen kuva koko­nai­suu­des­ta syn­tyy näil­lä kei­noin pal­jon nopeam­min kuin joh­ta­jien power point esityksillä.

Älä tee perus­asiois­ta vaikeita

Onnis­tu­neen muu­tok­sen perus­asiois­ta teh­dään usein moni­mut­kai­sia. Niis­tä puhu­taan vai­keil­la ter­meil­lä ja mal­leil­la, kuin alue oli­si eri­tyis­asian­tun­ti­joi­den yksi­noi­keut­ta. Perus­asiat ovat kui­ten­kin yksin­ker­tai­sia ja tie­to niis­tä on kaik­kien mei­dän saa­ta­vil­la täs­sä ja nyt:

  • Pysäh­dy het­kek­si miet­ti­mään: Mit­kä asiat ovat saa­nut sinut itse­si innos­tu­maan työs­tä­si tai muu­tok­ses­ta ja mikä eivät.
  • Ja kir­joi­ta ne muistiin.
  • Sit­ten kat­so ympärillesi.
  • Samat asiat sovel­tu­vat lähes jokai­seen näke­mää­si ihmiseen.

Back to basics. Ja onnis­tu­taan yhdessä.