Mitä alem­mas orga­ni­saa­tio­ta men­nään, sitä enem­män luot­ta­mus joh­toon las­kee. Näin todet­tiin suo­ma­lai­ses­sa tut­ki­muk­ses­sa. Useim­mil­la ei ole hen­ki­lö­koh­tais­ta koke­mus­ta sii­tä, voi­ko joh­ta­jien sanaan luot­taa. Suo­ra kes­kus­te­lu­yh­teys puuttuu.

Useam­man sadan työn­te­ki­jän yri­tyk­ses­sä ylim­män joh­don edus­ta­ja piti kes­kus­te­lu­yh­teyt­tä yllä mm. kes­kus­te­le­mal­la ker­ran vuo­des­sa jokai­sen yri­tyk­sen työn­te­ki­jän kans­sa. Kes­kus­te­lu käy­tiin ilman agen­daa, vapaas­ti sii­tä mitä kuu­luu ja mitä haluai­si kehittää.

Tähän asti olen kes­kus­tel­lut jokai­sen ker­ran vuo­des­sa, nyt jat­kos­sa käy­tän myös puhe­lin­ta. Soit­te­len ihmi­sel­le, kos­ka olem­me kas­va­neet. Ottaa vaan puhe­lin­luot­te­lon, työn­te­ki­jä­lis­tan käteen ja alkaa soi­tel­la mitä kuu­luu. Sii­tä saa todel­la hyvän kuvan sii­tä mitä fir­mas­sa tapahtuu.
Kuva yri­tyk­ses­ta on muut­tu­nut joka ker­ta, kun on teh­nyt puhe­lin kier­rok­sen. Sen jäl­keen kokee, että tie­tää mitä yri­tyk­ses­sä tapah­tuu ja he ovat fik­sum­pia, ja heil­lä on enem­män ideoi­ta. Jos ajat­te­lee että toi­nen on tyh­mä, niin var­mas­ti toi­nen­kin ajat­te­lee samaa sinus­ta. Ja jos taas ajat­te­lee toi­sin, niin sil­loin kom­mu­ni­kaa­tio ja luot­ta­mus vaan toimi.”

Mitä jos pää­tet­täi­siin, että joh­to­ryh­män jäse­net kes­kus­te­le­vat vuo­den aika­na kah­den­kes­ken jokai­sen kans­sa. Kas­vok­kain, puhe­li­mes­sa, sky­pes­sä, kana­via löy­tyy. Jokai­nen tuli­si koh­dat­tua ja kuul­tua, kuten edel­li­ses­sä esi­mer­kis­sä…. Ai, eikö ole aikaa…

Esi­merk­ki­fir­mas­sa joh­ta­jil­la on aikaa. Se näkyy tulok­sis­sa. Ihmi­set voi­vat hyvin ja tulos­ta syntyy.