Luot­ta­mus on osa työyh­tei­sön sosi­aa­lis­ta pää­omaa.  Sil­lä tar­koi­te­taan orga­ni­saa­tion sosi­aa­lis­ta ver­kos­toa ja tie­don jaka­mis­ta, kes­ki­näis­tä luot­ta­mus­ta ja vas­ta­vuo­roi­suut­ta. Ne aut­ta­vat yhteis­työ­tä ja saa­vat työn suju­maan. Sosi­aa­li­sel­la pää­omal­la on pyrit­ty mm. selit­tä­mään, mik­si jos­sain yhtei­sös­sä syn­tyy parem­pia ja vas­ta­vuo­roi­sem­pia suh­tei­ta mui­ta helpommin. 

Sosi­aa­li­nen pää­oma on piir­re, joka luon­neh­tii voi­mak­kaas­ti yhtei­sön kult­tuu­ria. Se ei siis ole yksi­löi­den omi­nai­suus, vaan yhtei­sön omi­nai­suus. Se koh­dis­taa huo­mion arvoi­hin, peri­aat­tei­siin, nor­mei­hin ja käy­tän­töi­hin ja moti­voi toi­mi­maan nii­den suun­nas­sa.  Sil­loin ollaan val­mii­ta teke­mään töi­tä myös yhteis­ten pää­mää­rien eteen ja tar­peen mukaan myös prio­ri­soi­maan ne omien tavoit­tei­den edel­le. Kun sosi­aa­li­nen pää­oma on vah­va, uskal­le­taan työyh­tei­sös­sä olla avoi­mia ja tasavertaisia.