Ihmi­sen itse­luot­ta­mus hei­jas­tuu vah­vas­ti sii­hen miten kyke­nem­me ”joh­ta­maan itsem­me” ja miten olem­me tois­ten kans­sa vuo­ro­vai­ku­tuk­ses­sa. Ter­ve itse­luot­ta­mus työ­elä­mäs­sä on siis tavoi­tel­ta­va asia. Mut­ta onko itse­luot­ta­muk­sen raken­ta­mi­nen jokai­sen oma asia vai onko joh­ta­mi­sel­la täs­sä jokin rooli ?

Yksi vas­taus kysy­myk­seen löy­tyy seu­raa­vas­ta asian­tun­ti­jaor­ga­ni­saa­tios­sa toi­mi­van joh­ta­jan ker­to­mas­ta tosie­lä­män tarinasta.

”Minul­la oli ura­ni alku­met­reil­lä vaa­ti­va esi­mies, joka heit­ti minut teke­mään asioi­ta, joi­hin en oli­si omal­la pää­tök­sel­lä­ni uskal­ta­nut men­nä. Mut­ta hän luot­ti, antoi man­daa­tin ja vies­ti sen, että on aina tuke­na­ni. Hän antoi vaa­ti­via­kin jut­tu­ja ja pis­ti teke­mään yksin asioi­ta. Ja luot­ti, että pyy­dän ja ker­ron jos tar­vit­sen jotain. Ja pyy­sin­kin. Hänel­lä on ollut iso mer­ki­tys amma­til­li­sen itse­luot­ta­muk­se­ni raken­tu­mi­ses­sa. Nyt ne nuo­ret, joi­ta olen pal­kan­nut orga­ni­saa­tioom­me ovat innok­kai­ta ja kun­nian­hi­moi­sia. Jot­ta heis­sä säi­lyy se into, minun täy­tyy antaa suun­ta ja tuki, mut­ta ei kaik­kea val­mii­na. Sii­nä nuo­ruu­te­ni esi­mies on minul­le vie­lä­kin hyvä­nä mallina.”

Luot­ta­mus on teko­ja. Miten tari­na oli­si eden­nyt, jos hänen työ­ural­taan ei oli­si ollut yhtään esi­mies­tä, joka oli­si osoit­ta­nut luot­ta­van­sa häneen anta­mal­la haas­teel­li­sia tavoit­tei­ta ja vapausas­tei­ta teh­tä­vien toteut­ta­mi­seen sekä ole­mal­la tuke­na, kun hän sitä tar­vit­si? Onnek­si hänel­lä oli juu­ri sel­lai­nen esi­mies. Täl­lais­ta hen­ki­löä voi syyl­lä kut­sua luottamusjohtajaksi.

Luot­ta­muk­sen raken­tu­mi­nen on posi­tii­vi­nen kehä. Luot­ta­mus raken­taa luot­ta­mus­ta. Ja se menee pin­taa syvem­mäl­le. Se ei vah­vis­ta ainoas­taan ihmis­ten välis­tä tai orga­ni­saa­tioon koh­dis­tu­vaa luot­ta­mus­ta vaan myös yksi­löi­den itseluottamusta.

Luot­ta­muk­sen osoit­ta­mi­nen toi­sil­le on edul­li­nen inves­toin­ti suh­tees­sa sen voit­to-odo­tuk­siin. Kun se tapah­tuu työ­uran alku­vai­hees­sa, sen hedel­miä voi sekä yksi­lö että orga­ni­saa­tio kerä­tä koko lop­pue­lä­män ajan.

Löy­tyy­kö lähel­tä­si ihmi­nen, jol­le sinä voit olla luottamusjohtaja ?