Luot­ta­mus­kes­kus­te­lus­sa koros­tuu usein esi­mies­ten vas­tuu. Se on osa totuut­ta. Joh­ta­jat raken­ta­vat luot­ta­mus­ta oman esi­merk­kin­sä ja pää­tös­ten­sä kaut­ta. Se ei kui­ten­kaan yksin rii­tä. Jokai­sel­la työyh­tei­sön jäse­nel­lä on hen­ki­lö­koh­tai­nen vas­tuu luot­ta­muk­sen vahvistamisesta.

Mie­ti het­ki: mitä toi­voi­sit esi­mie­he­si, työ­ka­ve­ri­si tai yhteis­työ­kump­pa­ni­si sano­van sinus­ta? ”Juu, voin luot­taa häneen, hän tekee työn­sä ammat­ti­tai­dol­la ja sen mitä hän lupaa”. Vai sano­vat­ko he: ”pää­osin hän tekee hom­man­sa, mut­ta välil­lä pitää varoa, mitä hänel­le sanoo”? Voi­vat­ko ihmi­set luot­taa sinuun töis­sä ja jos niin miten?

Amma­til­li­nen osaa­mi­nen on työ­elä­män luot­ta­muk­sen kivijalka

Teke­mäs­säm­me haas­tat­te­lu­tut­ki­muk­ses­sa kysyim­me ihmi­sil­tä mikä herät­tää heis­sä luot­ta­muk­sen toi­sia koh­taan. Esi­mies­a­se­mas­sa ole­vat hen­ki­löt toi­vat ensi­si­jai­se­na esiin työn­te­ki­jöi­den ammat­ti­tai­don ja suo­ri­tuk­sen laadun.

Jokai­sen vas­tuul­la on tie­dos­taa se, mitä itse osaa ja mitä ei. Roh­keu­te­si sanoa, pys­tyt­kö teke­mään anne­tun teh­tä­vän, tai kyky­si ker­toa ajois­sa, jos et pys­ty­kään sovi­tus­sa aika­tau­lus­sa, herät­tää mui­den amma­til­li­sen luot­ta­muk­sen sinuun. Ihmi­sen halu kehit­tää omaa amma­til­lis­ta osaa­mis­ta paran­taa mah­dol­li­suuk­sia hyviin työ­suo­ri­tuk­siin ja täten vah­vis­taa mui­den luot­ta­mus­ta. Kehit­tä­mi­sen halus­ta ker­too myös se, että ker­rot, kun tar­vit­set tukea osaa­mi­sen­sa kehit­tä­mi­seen. Se, mitä sit­ten tapah­tuu, on toi­nen asia. Mut­ta se, että tuot toi­vee­si esiin esi­mie­hel­le, on omal­la vastuullasi.

Voit siis herät­tää amma­til­lis­ta luot­ta­mus­ta pel­käs­tään subs­tans­sio­saa­mi­sel­la ja hyvil­lä työsuorituksilla.

Hyvään yhteis­työ­hön vaa­di­taan muutakin

Kes­kus­tel­les­sam­me kol­le­gois­ta haas­tat­te­lu­vas­tauk­sis­sa pai­not­tui amma­til­li­sen osaa­mi­sen lisäk­si myös se kuin­ka rei­lus­ti ja hyvän­tah­toi­ses­ti kol­le­ga käyttäytyy.

Jokai­nen on vas­tuus­sa käyt­täy­ty­mi­ses­tään ja sii­tä, miten koh­te­lee muita.
Kun koh­te­let työ­ka­ve­ria­si rei­lus­ti ja arvos­ta­vas­ti, toi­nen voi luot­taa, ettet puu­ko­ta sel­kään tai varas­ta ideoi­ta ja hän uskal­taa kes­kus­tel­la kans­sa­si avoimesti.

Työ­elä­mäs­sä tar­vi­taan molem­pia tai­to­ja. Luot­ta­mus­ta herät­tä­vä ammat­ti­tai­to on sekä subs­tans­sio­saa­mis­ta että sosi­aa­li­sia tai­to­ja. Kun toi­set näke­vät sen, että teet työ­si ammat­ti­tai­dol­la ja koke­vat sinun koh­te­le­van hei­tä hyvän­tah­toi­ses­ti, he alka­vat luot­ta­maan sinuun syvem­min. He teke­vät mie­lel­lään töi­tä kans­sa­si, kos­ka olet ammat­ti­lai­nen monel­la tasol­la. Se hei­jas­tuu posi­tii­vi­ses­ti myös ulos­päin ja kaik­ki voit­ta­vat: sinä, työ­ka­ve­ri­si, orga­ni­saa­tion omis­ta­jat ja asiakas.