Voi­si aja­tel­la, että koko orga­ni­saa­tios­sa on saman­lai­nen luot­ta­muk­sen kult­tuu­ri. Tii­mit ovat kui­ten­kin eri­lai­sia, vaik­ka saman­lai­set peri­aat­teet ja käy­tän­nöt kos­ki­si­vat kaik­kia. Yti­mes­sä on se, kuin­ka itse­näi­nen roo­li ja vas­tuu eri teh­tä­vis­sä on.

Luot­ta­mus itseoh­jau­tu­vuu­teen ja osaa­mi­seen voi olla koko yhtei­söä lei­maa­va piir­re, mut­ta yhtä hyvin se voi olla vain tiet­tyi­hin teh­tä­viin tai ase­miin liit­ty­vä. Samas­sa­kin orga­ni­saa­tios­sa voi olla sekä roo­le­ja, jois­sa on hyvin itse­näi­nen val­ta ja vas­tuu että teh­tä­viä, joi­ta ohjeis­te­taan ja val­vo­taan tar­kas­ti. Toi­set tun­te­vat, että hei­hin luo­te­taan, toi­set taas koke­vat epä­luot­ta­mus­ta. Tämä selit­tää pait­si eri yksi­köi­den ilma­pii­ri­ky­se­lyn tulok­sia myös sitä, mik­si moniam­ma­til­li­sis­sa tii­meis­sä luot­ta­mus voi­daan kokea hyvin ristiriitaisesti.

Jos tun­tuu sil­tä, että tun­nel­mas­sa ja luot­ta­muk­ses­sa oli­si paran­ta­mi­sen varaa, on hyvä tar­kis­taa, kuin­ka itse­näi­nen kukin voi olla omas­sa työ­roo­lis­saan. Ver­tai­lem­me hel­pos­ti omaa ase­maa toi­siin, joten eri­lai­nen mah­dol­li­suus vai­kut­taa voi tun­tua epä­oi­keu­den­mu­kai­sil­ta. Avoin kes­kus­te­lu rat­kai­su­jen perus­teis­ta ja muu­tos­tar­peis­ta voi aut­taa eteen­päin. Aina­kin kan­nat­taa kokeilla!