”Luo­tan tii­mi­lai­see­ni. Hän suo­rit­taa teh­tä­vät hyvin. Eli on osaa­mis­ta ja halua teh­dä. Niin ja näkee­hän sen, onko yksi­löl­lä tah­toa teh­dä par­haan­sa, vaik­ka ei vie­lä osai­si­kaan.” ”Yhden alai­sen kans­sa luot­ta­mus meni, kun hän ei hoi­ta­nut teh­tä­vään­sä vaik­ka pai­men­sin perään. Jos­kus voi jää­dä jokai­sel­ta jokin ja se ei vie­lä vie luot­ta­mus­ta. Mut­ta jos se vaan tois­tuu avus­ta huolimatta.. ”

Luot­ta­mus täy­tyy ansai­ta molem­min puo­lin. Mut­ta pai­not­tuu­ko eri­lai­set teot, jos äänes­sä on alai­nen tai esimies?

”Joo mun hyvä esi­mies antoi mul­le tavoit­teen ja luot­ti, että jokai­nen toteut­taa ne oikein. Hän spar­ra­si, aut­toi ja lait­toi miet­ti­mään, hyväl­lä hen­gel­lä. Hän­tä ei saa­nut kos­kaan kiin­ni valeh­te­lus­ta ja hän ter­veh­ti ihmi­siä etu­ni­mel­lä aina kun koh­ta­si käy­tä­väl­lä. Muu­ten­kin hän pysyi lin­jas­sa, oli joh­don­mu­kai­nen, ei tar­vin­nut pelä­tä, että oli­si huo­men­na taas eri mieltä.”

Haas­tat­te­luis­sam­me esi­mie­het kuva­si­vat luot­ta­muk­sen raken­tu­van ennen kaik­kea hyväs­tä työ­suo­ri­tuk­ses­ta ja rei­lus­ta asen­tees­ta. Alais­ten toi­ve­lis­ta esi­mie­hel­le on moni­syi­sem­pi mm. onko hän sel­keä suun­nan­näyt­tä­jä, joka antaa sopi­vas­ti haas­tet­ta, tukee ja välit­tää, joka puhuu avoi­mes­ti ja antaa tilaa teh­dä työn omal­la tavalla.

Tie­dät­kö mikä on alai­sel­le­si tai esi­mie­hel­le­si tär­ke­ää tei­dän väli­sen luot­ta­muk­sen vahvistamisessa?