Sari Kuuse­la

Luot­ta­mus syn­tyy siel­lä, mis­sä inhi­mil­li­syys­kin, ihmis­ten välil­lä. Se on tapa ja tai­to, joka raken­taa hyviä suh­tei­ta ja onnis­tu­mi­sia. Lisää orga­ni­saa­tio­elä­mäs­tä blo­gis­sa­ni www.organisaatioelamaa.fi.

Min­na-Kaa­ri­na Forssén

Yhdes­sä teke­mi­nen on erot­ta­ma­ton osa työ­elä­mää. Yhdes­sä teke­mi­sen hen­ki syn­tyy luot­ta­muk­ses­ta itseen, toi­siin ja orga­ni­saa­tioon. Onnis­tuak­sem­me työs­sä tar­vit­sem­me näi­tä kaik­kia. www.balade.fi

Osal­lis­ta­mi­nen arjes­sa —  vah­va luottamusteko

Osal­lis­ta­mi­nen arjes­sa — vah­va luottamusteko

Yhdes­sä kehit­tä­mi­nen vah­vis­ta­vaa suo­raan ihmis­ten välis­tä luot­ta­mus­ta ja sys­te­maat­ti­ses­ti toteu­tet­tu­na orga­ni­saa­tio­luot­ta­mus­ta. Yhdes­sä kehit­tä­mis­tä on tuo­tu mukaan pro­jek­tei­hin, mut­ta mitä se tar­koit­taa osa­na arkea? Erääs­sä yri­tyk­ses­sä se tar­koit­ti palaverikäytännön…

lue lisää
Tari­na pro­ses­si­ku­vauk­ses­ta ja luottamuksesta

Tari­na pro­ses­si­ku­vauk­ses­ta ja luottamuksesta

Kuten edel­li­ses­sä kir­joi­tuk­ses­sa tote­sin: Luot­ta­mus­ta paran­taa jo se, että kai­kil­la on yhte­näi­nen koko­nais­ku­va tär­keis­tä perus­pro­ses­seis­ta ja jokai­sen roo­lis­ta niis­sä. Toi­saal­ta yhtei­nen kuva syn­tyy par­hai­ten, kun pro­ses­si­ku­vaus on teh­ty yhteistyössä. …

lue lisää
Aloi­ta luot­ta­muk­sen raken­ta­mi­nen prosesseista

Aloi­ta luot­ta­muk­sen raken­ta­mi­nen prosesseista

”Useas­sa työ­pai­kas­sa olen tör­män­nyt sii­hen, että pro­ses­se­ja on kuvat­tu, mut­ta useal­la eri logii­kal­la ja ihmi­set on kuvauk­sia lukies­saan olleet aika ulal­la, mikä on mitä­kin.”  Pro­ses­sien ja työ­roo­lien sel­keyt­tä­mi­nen on yksi kon­kreet­ti­sin kehittämistoimenpide…

lue lisää
Luot­ta­mus vah­vis­tuu kielikoulussa

Luot­ta­mus vah­vis­tuu kielikoulussa

Useas­sa orga­ni­saa­tios­sa tar­vi­taan ”talon oma sana­kir­ja” ylei­sim­pien käsit­tei­den yhtei­sen ymmär­ryk­sen var­mis­ta­mi­sek­si. Jos sanat ymmär­re­tään useal­la taval­la, vää­ri­nym­mär­ryk­sis­tä tulee arki­päi­vää ja se naker­taa luot­ta­mus­ta. Puhu­mat­ta­kaan yhtei­sis­tä onnistumisista.…

lue lisää
Ei luot­ta­mus­ta ilman psy­ko­lo­gis­ta turvallisuutta

Ei luot­ta­mus­ta ilman psy­ko­lo­gis­ta turvallisuutta

Psy­ko­lo­gi­nen tur­val­li­suus vai­kut­taa suo­raan luot­ta­muk­sen koke­muk­seen. Ei ihme, sil­lä ilma­pii­ri, joka tun­tuu jän­nit­tei­sel­tä, on täyn­nä ris­ti­rii­to­ja ja jos­sa kysee­na­lais­te­taan tois­ten ole­mi­nen ja teke­mi­nen, ei yllä­pi­dä tur­val­li­suu­den koke­mus­ta. Tur­val­li­suu­den tunne…

lue lisää
Orga­ni­saa­tio­luot­ta­mus raken­taa turvaa

Orga­ni­saa­tio­luot­ta­mus raken­taa turvaa

”Kun tie­tää, että pro­ses­sit toi­mii ja meil­lä on yhtei­set peli­sään­nöt, se antaa tur­val­li­sen fii­lik­sen, sitä ei tar­vit­se miet­tiä mis­sä men­nään ja voi kes­kit­tyä työn teke­mi­seen. Ne ovat kuin on kuin toi­mi­vat työ­ka­lut”  tote­si eräs asian­tun­ti­ja. Työyh­tei­sös­sä, jossa…

lue lisää
Luot­ta­mus raken­tuu vastavuoroisuudelle

Luot­ta­mus raken­tuu vastavuoroisuudelle

Luot­ta­mus raken­tuu vastavuoroisuudelle.Vastavuoroisuus on molem­min­puo­lis­ta ymmär­rys­tä ja aktii­vis­ta tukea.  Se voi olla myös emo­tio­naa­lis­ta vas­ta­vuo­roi­suut­ta, joka tukee itse­tun­toa tai sosi­aa­lis­ta vas­ta­vuo­roi­suut­ta, jon­ka tar­koi­tus on luo­da hyvä ilmapiiri.…

lue lisää
Luot­ta­mus on kulttuurissa

Luot­ta­mus on kulttuurissa

Orga­ni­saa­tion kult­tuu­ri toi­mii par­haim­mil­laan veto­voi­ma­na, joka kis­koo ihmi­siä luok­seen. Pahim­mil­laan se on työn­tö­voi­ma, joka hyl­kii osaa­jia. Luon­tees­ta riip­pu­mat­ta kult­tuu­ri ei anna muu­ta mah­dol­li­suut­ta kuin toi­mia sen mukai­ses­ti. Kyse on pit­käl­ti sii­tä, miten…

lue lisää