Sari Kuuse­la

Luot­ta­mus syn­tyy siel­lä, mis­sä inhi­mil­li­syys­kin, ihmis­ten välil­lä. Se on tapa ja tai­to, joka raken­taa hyviä suh­tei­ta ja onnis­tu­mi­sia. Lisää orga­ni­saa­tio­elä­mäs­tä blo­gis­sa­ni www.organisaatioelamaa.fi.

Min­na-Kaa­ri­na Forssén

Yhdes­sä teke­mi­nen on erot­ta­ma­ton osa työ­elä­mää. Yhdes­sä teke­mi­sen hen­ki syn­tyy luot­ta­muk­ses­ta itseen, toi­siin ja orga­ni­saa­tioon. Onnis­tuak­sem­me työs­sä tar­vit­sem­me näi­tä kaik­kia. www.balade.fi

Yhteis­työn ytimessä

Yhteis­työn ytimessä

Eri­lai­set työ­ti­lan­teet sai­vat poh­ti­maan yhteis­työn yhtä kes­keistä omi­nai­suutta, vas­ta­vuo­roi­suutta. Sii­nä­hän on yksin­ker­tai­sim­mil­laan kyse anta­mi­sesta ja saa­mi­sesta, sii­tä, että vas­ta­taan toi­sen tekoon. Usein samal­la mital­la, hyväs­sä ja…

lue lisää
Ryh­mä nor­mit­taa elämää

Ryh­mä nor­mit­taa elämää

Olem­me herk­kiä sil­le, miten itsel­le tär­keäs­sä ryh­mäs­sä tulee toi­mia. Toi­min­ta­ta­vat, arvot ja usko­muk­set ovat ikään kuin perin­tö, jon­ka uusi ryh­män jäsen omak­suu lähes het­kes­sä mui­den toi­min­taa tark­kai­le­mal­la. Muut vah­vis­ta­vat oppi­mis­pro­ses­sia hyväk­sy­vil­lä tai…

lue lisää
Avu­liai­suus raken­taa yhteisöä

Avu­liai­suus raken­taa yhteisöä

Avu­liai­suus on piir­re, joka saa elä­män suju­maan, niin oman kuin tois­ten. Se on jotain, joka voi olla luon­tais­ta, mut­ta sen voi myös omak­sua ympä­ris­tös­tä. Lap­set ovat usein avu­liai­ta, aikui­set sen sijaan ovat jos­kus menet­tä­neet luon­tai­sen kykyn­sä aut­taa ilman välitöntä…

lue lisää
Lisää luot­ta­mus­ta

Lisää luot­ta­mus­ta

Luot­ta­mus lisää luot­ta­mus­ta. Ja epä­luot­ta­mus lisää luot­ta­muk­sen puu­tet­ta, ikä­vä kyl­lä. Voi­ko epä­luot­ta­muk­sen kier­ret­tä kat­kais­ta? Se vaa­tii sys­te­maat­ti­suut­ta ja pal­jon teko­ja, jot­ka osoit­ta­vat, että hen­ki­lö on luot­ta­muk­sen arvoi­nen. Muu­ta­ma koke­mus ei rii­tä, sillä…

lue lisää
Keneen luo­te­taan?

Keneen luo­te­taan?

Voi­si aja­tel­la, että koko orga­ni­saa­tios­sa on saman­lai­nen luot­ta­muk­sen kult­tuu­ri. Tii­mit ovat kui­ten­kin eri­lai­sia, vaik­ka saman­lai­set peri­aat­teet ja käy­tän­nöt kos­ki­si­vat kaik­kia. Yti­mes­sä on se, kuin­ka itse­näi­nen roo­li ja vas­tuu eri teh­tä­vis­sä on. Luottamus…

lue lisää
Pari sanaa luottamuksesta

Pari sanaa luottamuksesta

Luot­ta­mus on tun­ne sii­tä, että toi­seen ihmi­seen ja hänen hyvän­tah­toi­suu­teen­sa voi luot­taa. On enna­koi­ta­vis­sa, miten hän toi­mii eri tilan­teis­sa. Kun toi­nen osoit­tau­tuu luot­ta­muk­sen arvoi­sek­si, syven­tä­vät koke­muk­set luot­ta­mus­ta. Se lisää myös omaa halua olla yhtä…

lue lisää
Lan­nis­tat­ko huomaamatta?

Lan­nis­tat­ko huomaamatta?

Jokai­nen osaa kan­nus­taa mut­ta myös lan­nis­taa. Tun­nis­tat tilan­teen var­mas­ti. Esi­mer­kik­si pala­ve­ris­sa, kun et saa puheen­vuo­roa. Tai kun ehdo­tuk­se­si ohi­te­taan välin­pi­tä­mät­tö­mäs­ti edes kes­kus­te­le­mat­ta. Tur­haut­taa, ärsyt­tää, tun­tuu epä­rei­lul­ta. Lan­nis­ta­mi­seen ei tarvita…

lue lisää
Osal­lis­ta­mi­nen arjes­sa —  vah­va luottamusteko

Osal­lis­ta­mi­nen arjes­sa — vah­va luottamusteko

Yhdes­sä kehit­tä­mi­nen vah­vis­ta­vaa suo­raan ihmis­ten välis­tä luot­ta­mus­ta ja sys­te­maat­ti­ses­ti toteu­tet­tu­na orga­ni­saa­tio­luot­ta­mus­ta. Yhdes­sä kehit­tä­mis­tä on tuo­tu mukaan pro­jek­tei­hin, mut­ta mitä se tar­koit­taa osa­na arkea? Erääs­sä yri­tyk­ses­sä se tar­koit­ti palaverikäytännön…

lue lisää
Tari­na pro­ses­si­ku­vauk­ses­ta ja luottamuksesta

Tari­na pro­ses­si­ku­vauk­ses­ta ja luottamuksesta

Kuten edel­li­ses­sä kir­joi­tuk­ses­sa tote­sin: Luot­ta­mus­ta paran­taa jo se, että kai­kil­la on yhte­näi­nen koko­nais­ku­va tär­keis­tä perus­pro­ses­seis­ta ja jokai­sen roo­lis­ta niis­sä. Toi­saal­ta yhtei­nen kuva syn­tyy par­hai­ten, kun pro­ses­si­ku­vaus on teh­ty yhteistyössä. …

lue lisää