Sari Kuuse­la

Luot­ta­mus syn­tyy siel­lä, mis­sä inhi­mil­li­syys­kin, ihmis­ten välil­lä. Se on tapa ja tai­to, joka raken­taa hyviä suh­tei­ta ja onnis­tu­mi­sia. Lisää orga­ni­saa­tio­elä­mäs­tä blo­gis­sa­ni www.organisaatioelamaa.fi.

Min­na-Kaa­ri­na Forssén

Yhdes­sä teke­mi­nen on erot­ta­ma­ton osa työ­elä­mää. Yhdes­sä teke­mi­sen hen­ki syn­tyy luot­ta­muk­ses­ta itseen, toi­siin ja orga­ni­saa­tioon. Onnis­tuak­sem­me työs­sä tar­vit­sem­me näi­tä kaik­kia. www.balade.fi

Pari sanaa luottamuksesta

Pari sanaa luottamuksesta

Luot­ta­mus on tun­ne sii­tä, että toi­seen ihmi­seen ja hänen hyvän­tah­toi­suu­teen­sa voi luot­taa. On enna­koi­ta­vis­sa, miten hän toi­mii eri tilan­teis­sa. Kun toi­nen osoit­tau­tuu luot­ta­muk­sen arvoi­sek­si, syven­tä­vät koke­muk­set luot­ta­mus­ta. Se lisää myös omaa halua olla yhtä…

lue lisää
Lan­nis­tat­ko huomaamatta?

Lan­nis­tat­ko huomaamatta?

Jokai­nen osaa kan­nus­taa mut­ta myös lan­nis­taa. Tun­nis­tat tilan­teen var­mas­ti. Esi­mer­kik­si pala­ve­ris­sa, kun et saa puheen­vuo­roa. Tai kun ehdo­tuk­se­si ohi­te­taan välin­pi­tä­mät­tö­mäs­ti edes kes­kus­te­le­mat­ta. Tur­haut­taa, ärsyt­tää, tun­tuu epä­rei­lul­ta. Lan­nis­ta­mi­seen ei tarvita…

lue lisää
Osal­lis­ta­mi­nen arjes­sa —  vah­va luottamusteko

Osal­lis­ta­mi­nen arjes­sa — vah­va luottamusteko

Yhdes­sä kehit­tä­mi­nen vah­vis­ta­vaa suo­raan ihmis­ten välis­tä luot­ta­mus­ta ja sys­te­maat­ti­ses­ti toteu­tet­tu­na orga­ni­saa­tio­luot­ta­mus­ta. Yhdes­sä kehit­tä­mis­tä on tuo­tu mukaan pro­jek­tei­hin, mut­ta mitä se tar­koit­taa osa­na arkea? Erääs­sä yri­tyk­ses­sä se tar­koit­ti palaverikäytännön…

lue lisää
Tari­na pro­ses­si­ku­vauk­ses­ta ja luottamuksesta

Tari­na pro­ses­si­ku­vauk­ses­ta ja luottamuksesta

Kuten edel­li­ses­sä kir­joi­tuk­ses­sa tote­sin: Luot­ta­mus­ta paran­taa jo se, että kai­kil­la on yhte­näi­nen koko­nais­ku­va tär­keis­tä perus­pro­ses­seis­ta ja jokai­sen roo­lis­ta niis­sä. Toi­saal­ta yhtei­nen kuva syn­tyy par­hai­ten, kun pro­ses­si­ku­vaus on teh­ty yhteistyössä. …

lue lisää
Aloi­ta luot­ta­muk­sen raken­ta­mi­nen prosesseista

Aloi­ta luot­ta­muk­sen raken­ta­mi­nen prosesseista

”Useas­sa työ­pai­kas­sa olen tör­män­nyt sii­hen, että pro­ses­se­ja on kuvat­tu, mut­ta useal­la eri logii­kal­la ja ihmi­set on kuvauk­sia lukies­saan olleet aika ulal­la, mikä on mitä­kin.”  Pro­ses­sien ja työ­roo­lien sel­keyt­tä­mi­nen on yksi kon­kreet­ti­sin kehittämistoimenpide…

lue lisää
Luot­ta­mus vah­vis­tuu kielikoulussa

Luot­ta­mus vah­vis­tuu kielikoulussa

Useas­sa orga­ni­saa­tios­sa tar­vi­taan ”talon oma sana­kir­ja” ylei­sim­pien käsit­tei­den yhtei­sen ymmär­ryk­sen var­mis­ta­mi­sek­si. Jos sanat ymmär­re­tään useal­la taval­la, vää­ri­nym­mär­ryk­sis­tä tulee arki­päi­vää ja se naker­taa luot­ta­mus­ta. Puhu­mat­ta­kaan yhtei­sis­tä onnistumisista.…

lue lisää
Orga­ni­saa­tio­luot­ta­mus raken­taa turvaa

Orga­ni­saa­tio­luot­ta­mus raken­taa turvaa

”Kun tie­tää, että pro­ses­sit toi­mii ja meil­lä on yhtei­set peli­sään­nöt, se antaa tur­val­li­sen fii­lik­sen, sitä ei tar­vit­se miet­tiä mis­sä men­nään ja voi kes­kit­tyä työn teke­mi­seen. Ne ovat kuin on kuin toi­mi­vat työ­ka­lut”  tote­si eräs asian­tun­ti­ja. Työyh­tei­sös­sä, jossa…

lue lisää
Onko luot­ta­mus usko­mus, koke­mus vai tapa toimia?

Onko luot­ta­mus usko­mus, koke­mus vai tapa toimia?

Niin mä luo­tan, mut luot­ta­mus­ta on eri­lais­ta, kaik­ki ei ole sitä samaa.” tote­si asian­tun­ti­ja haas­tat­te­lus­sa. Syn­ty­nyt luot­ta­mus voi olla usko­mus, jon­ka poh­jau­tuu ylei­seen tai muil­ta kuul­tuun tie­toon toi­sen luo­tet­ta­vuu­des­ta. Näin toi­mii ” työ­ka­ve­ril­la hyvät…

lue lisää